Odpowiedzi na często zadawane pytania:

Jakie podstawowe warunki należy spełnić, żeby mieć dostęp do Bezpiecznego Kredytu 2%?

 Musisz spełniać następujące warunki:

 • Zdolność kredytowa dostosowana do kwoty wybranego kredytu
 • Wiek poniżej 45 lat.
 • Wiek poniżej 45 przynajmniej jednego z małżonków lub rodziców wspólnego dziecka
 • Nie posiadałeś/aś do tej pory domu jednorodzinnego, mieszkania lub spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • Wyjątkiem jest posiadanie maksymalnie ½ udziałów w nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz kredytobiorca nie zamieszkuje w tej nieruchomości.
Czy program przewiduje limit ceny za m2 mieszkania?

Nie! Jedyne ograniczające czynniki to zdolność kredytowa oraz całkowity koszt inwestycji. Dla singli i małżeństw bez dziecka – 700 000 zł, a rodziców z dzieckiem – 800 000 zł.

Czy obcokrajowiec będzie mógł, skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie?

Tak, jeśli Obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe na terenie Polski, to może skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie.

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do programu Pierwsze Mieszkanie?

 TAK, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz kupnem nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

👉 Pamiętaj! Prace nad projektem ustawy nie zostały jeszcze zakończone. Rozwiązania dotyczące szczegółowych kwestii i przypadków podlegają jeszcze ustaleniom i mogą być modyfikowane.

Czy korzystając z bezpiecznego kredytu 2%, można zakupić nieruchomość w celach inwestycyjnych?

Nie, ponieważ w przypadku gdy w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia: prawa własności, bądź spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego z wykorzystaniem środków bezpiecznego kredytu 2%, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu/domu prowadzenia gospodarstwa domowego, dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata. 

W jakich jeszcze celach można przeznaczyć środki uzyskane z Bezpiecznego Kredytu 2%?

Środki z kredytu mogą pokryć również koszta:

 • Wydatków członka kooperatywy mieszkaniowej na realizację inwestycji.
 • Wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Budowy domu jednorodzinnego (włącznie z wykończeniem).
 • Nabycia prawa własności całości lub części działki pod warunkiem, że wybudujemy tam dom.
Czy można nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2%?

Tak. Przez pierwsze 3 lata, możesz dopłacić maksymalnie do 200 tys. zł włącznie z wkładem własnym, który wniosłeś pierwotnie lub możesz nadpłacić tyle, ile zostało objęte gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, jeśli wnioskowałeś w połączeniu z kredytem Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Natomiast po 3 latach możesz nadpłacać kredyt bez żadnych ograniczeń.

Czy każdy Współkredytobiorca musi spełniać warunki?

Prawo bankowe nie wprowadza definicji współkredytobiorcy. Każdy ze współkredytobiorców na gruncie przepisów jest po prostu kredytobiorcą, czyli stroną umowy kredytu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz art. 9a ustawy bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony kredytobiorcy, który spełnia określone w tych przepisach warunki. Przepis art 9a ust. 5 ustawy mówi też o udzieleniu kredytu "wspólnie dwóm osobom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe". Z tego można wywieść, że ustawa nie przewiduje innych konfiguracji osób niż pojedynczy kredytobiorca albo dwie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Ministerstwo wyklucza możliwość udziału innych Współkredytobiorców.

Czy mogę wziąć Bezpieczny kredyt 2% na dokończenie budowy domu?

Osoby, które już rozpoczęły budowę domu, mają możliwość wnioskowania o kredyt na jej dokończenie maksymalnie do 100 tys. zł, jeśli chodzi o singla i maksymalnie do 150 tys. zł, jeśli chodzi o parę wychowującą przynajmniej jedno wspólne dziecko. Warunkiem jest, że wartość wkładu własnego plus kwota kredytu zmieści się w kwocie 1 mln zł.

Czy pula środków przewidziana na 2023 może się wyczerpać?

Minister Buda pytany, czy nie ma obaw, że pula środków na dopłaty do rat kredytów szybko się wyczerpie, zapewnił, że nie ma ograniczeń na ten rok. „Do końca roku, każdy kto będzie zainteresowany, będzie mógł działać” – dodał. W jego ocenie, z czasem kolejka osób chcących kupić pierwsze mieszkanie rozładuje się.

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o kredyt?

O kredyt może ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym, która wychowuje co najmniej 1 dziecko. W przypadku gdy osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej 1 dziecko bądź małżeństwa, limit kredytu zwiększa się z 500 do 600 tys. zł.

Jestem właścicielem mieszkania, a moja żona nie. Mamy rozdzielność majątkową. Czy moja żona może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Odpowiedź ze strony ministerstwa wprost wskazuje, że warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać obydwoje małżonków.

Czy moja partnerka może się do mnie wprowadzić? Nie jesteśmy małżeństwem ani nie posiadamy dzieci.

Kredytobiorca utraci prawo do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%, jeśli udostępni do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny osobie, która:

 • w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia tego kredytu, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo
 • będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą,

a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia kredytu  oznaczałoby naruszenie warunków programu.

Mówiąc o gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

Wobec powyższego po wprowadzeniu się partnerki nie ustaną dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2%.

Chce kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Czy bezpieczny kredyt 2% obejmie też remont mieszkania?

Tak, bezpiecznym kredytem 2% można objąć zarówno wykończenie nieruchomości, jak i jej remont.

Chce skorzystać z Konta Mieszkaniowego. Moja partnerka również. Czy kiedyś będziemy mogli kupić razem mieszkanie?

Tak, Konto Mieszkaniowe umożliwia późniejszy zakup mieszkania wspólnie z drugą osobą, która posiada oszczędności z Konta Mieszkaniowego.


 Copyright © DEVELOPERGO